Vedtægter

LEMVIG SKYTTEFORENING

Stiftet 2 maj 1878.

Vedtægter for Lemvig Skytteforening.

§ 1.

Foreningens navn er LEMVIG SKYTTEFORENING, stiftet 2.Maj 1878.

Foreningens hjemsted er Lemvig kommune.

Foreningen er en kredsforening under DDS Vestjylland og dermed en medlem af Landsorganisationen DE DANSKE SKYTTEFORENINGER ( DDS ), og undergivet

Landsorganisationens DDS’ vedtægter.

§ 2.

Foreningens formål er at indøve og vedligeholde færdigheden i skydning med de af organisationen godkendte håndskydevåben. Foreningen skal desuden virke for at skabe en vågen dansk ungdom ved at bringe denne sammen i sundt foreningsliv og til ærlig kappestrid indbyrdes og med andre foreningers medlemmer inden for denne idræt.

§ 3.

Som medlemmer kan optages alle som viser interesse for skydning som idræt. Medlemmer under 10 år skal på skydebanen være ledsaget af og under opsyn af en voksen.

§ 4.

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år i marts måned. Indvarsling sker ved opslag på skydebanen samt avertering i mindst eet egnsdækkende lokalblad senest på ugedagen forud for generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når et flertal i bestyrelsen stemmer herfor eller hvis 1/3 af foreningens voksne aktive medlemmer over 18 år anmoder herom. Som aktive anses alle, som det pågældende år er registreret som sådanne ved betaling af det for aktive fastsatte kontingent.

§5

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 til 7 medlemmer, valgt på den årlige generalforsamling, af og blandt fremmødte medlemmer. Stemmeberettigede er alle medlemmer, som i det indeværende år har betalt kontingent til foreningen. Medlemmer under 16 år repræsenteres på generalforsamlingen af værge eller forældre. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Formanden vælges for 1 år ad gangen, øvrige medlemmer for 2 år med halvdelen på valg hvert år. Valgbare til bestyrelsen er alle myndige medlemmer.

Bestyrelsen kan supplere sig med hjælpere udpeget på generalforsamlingen eller af bestyrelsen selv. Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden.

Foreningen tegnes af formanden.

§ 6.

Foreningens bestyrelse og dens hjælpere skal virke som skydeledere ved afviklingen af foreningens arrangementer såvel på egne som på fremmede baner. De har således ansvaret for transporten af foreningens våben og for at sikkerhedsbestemmelserne tilgodeses samt at skytter vejledes bedst muligt.

§ 7.

Foreningens bestyrelse og dens hjælpere skal virke som skydeledere under afvikling af træningsskydningerne på foreningens baneanlæg. De har således ansvaret for at sikkerhedbestemmelserne overholdes og at skytterne vejledes bedst muligt.

§ 8.

Den ordinære generalforsamling har følgende punkter

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Regnskabsaflæggelse.

4. Valg af formand.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

6. Valg af revisor og revisorsuppleant.

7. Valg af fanebærer.

8. Behandling af indkomne forslag og fastsættelse af kontingent.

9. Eventuelt og afslutning

§ 9.

Foreningsvåben eller våben tilbagekøbt fra medlemmer, udlånes eller afhændes til medlemmerne på vilkår, som bestyrelsen fastsætter og under iagttagelse af de herfor gældende love og bestemmelser.

Foreningen har tilbagekøbsret til våben som er anskaffet ved foreningens mellemkomst til en pris som står i rimeligt forhold til våbenets anskaffelsespris og øjeblikkelige stand. Våben kan kun overdrages til andre medlemmer af en forening under DDS og kun ved foreningens mellemkomst. Foreningen underretter såvel politiet som den centrale väbenregistrering og hvor de registrerede våben til enhver tid befinder sig. Indehavere af våben registreret hos foreningen er forpligtiget til at holde foreningen orienteret om evt . adresseændringer.

Foreningen er berettiget til at give våbenpåteging, det vil sige anmode politiet om at udstede våbentiladelse til et medlem af foreningen. Bestyrelsen er derfor forpligtet til at give politiet orientering om medlemmer som efter bestyrelsens skøn af en hvilken som helst grund ikke længere bør være i besiddelse af et våben, og om fornødent tilbagekalde sin våbenpåtegning.

Våbenpåtegninger tilbagekaldes såfremt et medlem udtræder af foreningen for eksempel ved at undlade at betale foreningskontingent som aktiv, eller ved påkald undlader at forevise våbnet for foreningen ved de eftersyn,som foreningen beslutter. Endvidere ved at tage fast ophold så langt fra foreningens virkeområde at foreningens kontrol med våbnet i realiteten er udelukket.

§10.

Regnskabsperioden følger kalenderåret, 1/1 til 31/12.

§11.

Nærværende vedtægter mä på intet punkt være i modstrid med DDS Vestjyllands eller DDS’ vedtægter. Vedtægtsændringer kan ske hvis alle på en lovlig indvarslet generalforsamling stemmer for ændringerne eller hvis 2 på hinanden ordinære generalforsamlinger med simpel stemmeflerhed vedtager disse.

§ 12.

Foreningen opløses, hvis den på en ordinær og derefter på en mindst 1 måned senere indvarslet ekstraordinær generalforsamling ikke er i stand til at vælge en bestyrelse. Den sidste bestyrelse bliver siddende indtil de bestemmelser som DDS Vestjyllands love foreskriver vedrørende en kredsforenings opløsning er iagttaget.

Foreningens midler,forhandlingsprotokoller og øvrige arkiver overdrages til DDS Vestjylland til opbevaring indtil en ny forening dannes i Lemvig eller DDS Vestjylland efter 5 år inddrager midlerne til fordel for skyttesagen i DDS Vestjylland. Den afgående bestyrelse er endvidere ansvarlig for, at de med våbenregistreringen forbundne pligter bliver opfyldt.